Chronimy dane osobowe

Zdarza się, że wypełnianie naszych statutowych celów wymaga od nas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przekazywanych na przykład przez biorące udział w naszych projektach osoby, których dotyczą te dane. Dane osobowe możemy również otrzymywać od naszych partnerów – innych organizacji pozarządowych lub instytucji publicznych, z pomocą których realizujemy swoje cele. Dane osobowe pozyskujemy również na skutek odwiedzania naszej strony internetowej.

Jeśli kiedykolwiek przekazałeś nam swoje dane osobowe lub otrzymałeś informację, że otrzymaliśmy Twoje dane nie bezpośrednio od Ciebie, to wiedz, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Stowarzyszenie Manuffaktura w Bytomiu, numer KRS: 0000773941.

Kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: stowarzyszenie.manuffaktura@gmail.com.

Ochrona Twoich danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

1.Realizacji statutowych założeń, dla których powstała nasza organizacja, którymi są:

 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • realizowanie zadań obejmujących rozwój kultury i sztuki oraz ochronę dóbr kultury,
 • prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność charytatywna,
 • promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • wspieranie inicjatyw miejskich,
 • wspieranie rzemieślników i rękodzielników,
 • działania obejmujące ochronę i promocję zdrowia oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie,
 • mediowanie w rozwiązywaniu sporów,
 • wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyka i krajoznawstwo,
 • rewitalizacja,

czyli do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz wyłącznie tak długo, jak jest to do realizacji tych celów konieczne lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,

2. Prowadzenia analityki internetowej naszej strony www, analizy odwiedzin czy kontaktu z użytkownikami strony, czyli do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz wyłącznie tak długo, jak jest to do realizacji tych celów konieczne lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,

3. Jeśli wyraziłeś/aś na to zgodę – realizacji usługi newslettera na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), tak długo jak będziemy realizować taką usługę lub nie cofniesz udzielonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zbieramy tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów, tj: IP, dane na temat połączenia oraz dane zawarte w odpowiednich formularzach, które dla nas wypełniasz. Twoje dane nie podlegają profilowaniu, to jest automatycznemu podejmowaniu decyzji na ich podstawie.

Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby odpowiednio przez nas upoważnione albo podmioty przetwarzające, które świadczą dla nas usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie stosownych umów (np. usługi informatyczne, prawne, inne usługi pomocnicze).

Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pamiętaj, że masz prawo do:

 • Dostępu do treści swoich danych, co oznacza, że możesz uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak to możesz: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Ponadto, możesz uzyskać kopie swoich danych osobowych.
 • Sprostowania danych, co oznacza, że możesz żądać od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia.
 • Usunięcia danych, co oznacza, że masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych. Pamiętaj jednak, że niektórych danych nie możemy usunąć, o czym Cię poinformujemy, jeżeli będzie taka potrzeba.
 • Ograniczenia przetwarzania, co oznacza, że masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
 • Przenoszenia danych, co oznacza, że masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Możesz również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi. Pamiętaj, że zrealizujemy Twoje prawa o ile będziemy mieli takie możliwości techniczne.
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, co oznacza, że możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Skargę możesz wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

Informujemy również, iż zbieramy w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.

Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

Na naszej stronie zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które analizuje ruch użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny.
Polityka prywatności firmy Google dostępna jest pod adresem:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Jeżeli chcesz zablokować udostępnianie informacji o aktywności na stronie, możesz skorzystać z dodatku do przeglądarki:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl&ref_topic=2919631

Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych witryn. Stowarzyszenie Manuffaktura nie odpowiada za stosowane tam praktyki w dziedzinie poufności czy za treść takich witryn. Zalecamy byś dokładnie zaznajomił/a się z polityką ochrony danych osobowych wszystkich odwiedzanych przez Ciebie witryn.