STATUT STOWARZYSZENIA MANUFFAKTURA

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

 1. Stowarzyszenie otrzymuje nazwę: Stowarzyszenie Manuffaktura (dalej: Stowarzyszenie).
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bytom.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. 

Artykuł 2

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot
  i społeczności lokalnych.
 2. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.
 3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 4. Realizowanie zadań obejmujących rozwój kultury i sztuki oraz ochronę dóbr kultury.
 5. Prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej
  oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 6. Promocja i organizacja wolontariatu.
 7. Działalność charytatywna.
 8. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
 9. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 10. Wspieranie inicjatyw miejskich.
 11. Wspieranie rzemieślników i rękodzielników.
 12. Działania obejmujące ochronę i promocję zdrowia oraz wspieranie
  i upowszechnianie kultury fizycznej.
 13. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 14. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, edukacji, oświaty
  i wychowania.
 15. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
  i młodzieży.
 16. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 17. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 18. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 19. Działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie.
 20. Mediowanie w rozwiązywaniu sporów.
 21. Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 22. Turystyka i krajoznawstwo.
 23. Rewitalizacja.
 24. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej, integrowanie grup społecznych wokół działalności społecznej
  i obywatelskiej.
 2. Prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, a także osób fizycznych.
 3. Prowadzenie badań i konsultacji w obszarze kultury, edukacji i życia społecznego.
 4. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
 5. Organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych.
 6. Organizowanie warsztatów, seminariów, prelekcji, wyjazdów, szkoleń, spotkań, konsultacji i wykładów.
 7. Podejmowanie działań promujących zdrowy tryb życia.
 8. Podejmowanie działań wspierających lokalnych rzemieślników
  i rękodzielników.
 9. Wspieranie inicjatyw obywatelskich.
 10. Organizowanie przedsięwzięć z zakresu turystyki, rekreacji i sportu.
 11. Podejmowanie różnorodnych działań wspierających wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.
 12. Pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.
 13. Organizacja zbiórek, koncertów, aukcji i innych działań charytatywnych.
 14. Promowanie wolontariatu.
 15. Podnoszenie świadomości ekologicznej.

ROZDZIAŁ II

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

Artykuł 3

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków: 
  1. zwyczajnych, 
  2. wspierających, 
  3. honorowych.
 3. Wejście do Stowarzyszenia wymaga uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej członkostwem, zawierający rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Artykuł 4

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 
 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek.
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna
  lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną
  w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna,
  która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 4. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek wywiązywania się
  z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

Artykuł 5

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej na ręce Zarządu,
 2. śmierci członka,
 3. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
 4. wykluczenia przez Zarząd z powodu:
 1. rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
 3. niepłacenia składek za okres roku.
 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia, wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14-stu dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków podejmowana  jest kwalifikowaną większością głosów i jest ostateczna.

ROZDZIAŁ III

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Artykuł 6

 1. Władzami (organami) Stowarzyszenia są: 
 1. Walne Zebranie Członków, 
 2. Zarząd, 
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Artykuł 7

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały we wszystkich sprawach,
  które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
 2. Z zastrzeżeniem innych postanowień statutu, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 3. Gdy któreś z postanowień statutu wymaga kwalifikowanej większości głosów do podjęcia uchwały oznacza to, że uchwała jest podejmowana większością
  ⅔ głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek przynajmniej ⅓ ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 7. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie z powodu braku kworum, możliwe jest jego ponowne zwołanie w innym terminie, o którym Zarząd zawiadamia wszystkich członków z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Tak zwołane Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu, tylko w sprawach, dla których zostało ono zwołane pierwotnie.
 8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie zmian w statucie.
 3. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia.
 4. Udzielanie lub odmowa udzielenia Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Uchwalanie budżetu.
 7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia.
 8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 11. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
  we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 12. Zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Artykuł 8

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 do 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych. 
 3. Wśród osób powołanych w skład Zarządu Walne Zebranie Członków wyznacza Prezesa Zarządu i jednego lub dwóch Wiceprezesów.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
 6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności
  co najmniej połowy członków.
 7. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. Realizacja celów Stowarzyszenia.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
 4. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 6. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.
 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 9. Przyjmowanie i wykluczanie członków.
 10. Opracowanie regulaminu działalności Zarządu.
 11. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach
  o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. W sprawach o wyższej wartości konieczne jest działanie co najmniej dwóch członków Zarządu.

Artykuł 9

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli
  nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrolowanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
 2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.
 4. Składanie wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium dla władz Stowarzyszenia.
 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 6. Opracowanie regulaminu działalności Komisji Rewizyjnej.
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu
  z głosem doradczym.
 3. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  ulegnie zmniejszeniu
  w czasie trwania jego kadencji, uzupełnienie jego składu może nastąpić
  w drodze kooptacji, której spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonują jednomyślnie pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Najbliższe Walne Zebranie Członków zatwierdza powołanie nowego członka organu w drodze kooptacji lub dokonuje zmiany w składzie organu.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I FUNDUSZE

Artykuł 10

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy
  oraz korzystać z ofiarności publicznej.
 2. Składki członkowskie płatne są co roku z góry do końca II kwartału każdego roku. Wysokość składki członkowskiej określa Walne Zebranie Członków.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 6. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i korzystać z subwencji według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 11

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów. W przypadku braku kworum, zastosowanie mają przepisy art. 7 ust.8 statutu.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
  1. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
  2. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, zwłaszcza przepisy ustawy Prawo
  o stowarzyszeniach i Kodeksu cywilnego.